MSA Measurement System Analysis - opis metody

MSA - Measurement Systems Analysis czyli po polsku Analiza Systemów Pomiarowych, służy do wyznaczenie liczbowych wartości parametrów, charakteryzujących systemy pomiarowe, decydujące o wiarygodności zbieranych danych podczas pracy systemu.Głównymi czynnikami powodującymi to, że w wyniku pomiaru nie otrzymujemy prawdziwej wartości mierzonych wielkości są:

 1. metody pomiaru
 2. procedura pomiarowa 
 3. procedura wzorowania 
 4. przyrządy pomiarowe 
 5. niedoskonałość mierzonego obiektu 
 6. operatorzy 
 7. otoczenie 


Wymienione czynniki nie są stabilne w czasie i generują losową zmienność wyników pomiarowych. Przykładowym powodem powstających błędów może być fakt, że nawet jeśli mierzymy kilka razy tą samą wartość lub przedmiot możemy uzyskać różne wyniki, również jeśli kilka osób będzie mierzyć to samo i nie będzie sugerować się wynikiem innych – uzyska wyniki inne.

Błędy systemu pomiarowego można opisywać poprzez:
 1. Dokładność - odchylenie wartości średniej z pomiarów od faktycznej wielkości mierzonej właściwości.
 2. Powtarzalność - zmienność wyników pomiarów uzyskanych przy mierzeniu przez jednego operatora jednej części kilkanaście razy
 3. Odtwarzalność jest to zmienność pomiędzy wartościami średnimi z pomiarów dokonywanych przez różnych operatorów, podczas mierzenia tym samym przyrządem tych samych części.
 4. Stabilność - całkowita zmienność, otrzymywana podczas dokonywania pomiarów danej właściwości przez dłuższy czas
 5. Liniowość - zmienność pomiaru określana w odniesieniu do wielkości pomiaru
źródła:
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH AGH

Najważniejsze zmiany i wymagania ISO 9001 : 2015 Zarządzanie Systemami Jakości

Tekst normy przeredagowano w taki sposób, aby była łatwiejsza do stosowania przez firmy usługowe. Termin „wyrób" zastąpiono terminem „wyroby i usługi", który uwzględnia wszystkie kategorie danych wyjściowych (sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały przetworzone). Wyodrębnienie usług ma na celu podkreślenie różnic w stosowaniu niektórych wymagań w odniesieniu do wyrobów i usług. Cechą usług jest przynajmniej częściowa realizacja danych wyjściowych we współpracy z klientem.

Tam gdzie jest to możliwe, sformułowania normy zmieniono tak, aby ograniczyć bezwzględny charakter niektórych wymagań, które były zaczerpnięte z praktyki sektora poza usługowego.

Większy nacisk położono  na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie klienta.


Bardzo szczegółowy tekst znajdziecie Państwo na stronie PKN: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-w-iso-9001-2015

W przypadku chęci podyskutowania tematu zapraszam do zadawania pytań amydlarz@wp.pl 

ISO9001:2015 ISO9001 2015

Filozofia 5S to nie tylko porządek

1. SEIRI – posortuj.
2. SEITON – usystematyzuj.
3. SEISO – wyczyść.
4. SEIKETSU – standaryzuj.
5. SHITSUKE – utrzymaj.

Głównym celem 5S jest podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w połączeniu ze zwiększeniem produktywności[5]. Jest to jedno z podstawowych narzędzi lean management (szczupłego zarządzania). Duże znaczenie 5S w tej koncepcji wynika z przekonania, że czystość, porządek i dobra organizacja miejsca pracy mają zasadniczy wpływ na produktywność, stabilność procesów oraz wyeliminowanie marnotrawstwa (mudy). Uczy także pracowników dyscypliny niezbędnej do utrzymania standardów.

W literaturze anglojęzycznej 5S jest czasem określane jako utrzymanie porządku (housekeeping), jednak uważa się, że takie podejście jest zbyt wąskie gdyż nie oddaje potencjału tego narzędzia dla usprawniania działalności organizacji.


5S może zostać wdrożone zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w organizacjach z sektorów usługowych. Jest zwykle jednym z pierwszych narzędzi wdrażanych w trakcie transformacji lean gdyż angażuje wszystkich pracowników, ułatwia wdrożenie kolejnych narzędzi szczupłego zarządzania jakich jak TPM, SMED, kanbany i praca standaryzowana, a wprowadzone zmiany i udoskonalenia są od razu widoczne.


Teoretyczna analiza podatności na pęknięcia zimne materiału po spawaniu

Teoretyczna analiza podatności na pęknięcia zimne materiału po spawaniu

Wersja angielska, napisana przeze mnie , chyba nie będzie trudności z odczytaniem :)

EXAMPLE

Material and chemical composition:
part
Material
C
Mn
Si
P
Ti
V
S
Tube
E275
0,21
1,4
0,35
0,045
-
-
0,045
Sheet bracket
S650MC
0,12
2,0
0,10
0,010
0,15
0,20
0,015


Carbon equivalent
Material
Ce
E275
0,44
S650MC
0,45

Ce<=0,45 – good welded steel
Hardening in the material in HAZ
Hv = 1200Ce-200

Material
Hv
E275
335
S650MC
334

Dla Hv < 350 propability of cracking in HAZ very low

Thermal Severity Number (TNS)
TNS = g1/6 + g2/6
g1, g2 – thickness of material

TNS = 8/6 + 3/6 = 1,83
The higher TNS - higher propability of cracking in HAZ , 1,83 is really small value for TNS.

Conclusion:
Probability of cracking in Heated Affected Zone is very small
Autor: Artur Mydlarz

Pękanie wodorowe - HIC


Pękanie wodorowe (HIC) występuje w stalach niskostopowych i niestopowych, o małej i dużej wytrzymałości, również przy braku zewnętrznych naprężeń. Spowodowane jest to dyfuzją wodoru do wnętrza stali i łączenie się w cząsteczki w miejscach nieciągłości metalicznej na wtrąceniach niemetalicznych (w pułapkach).

Mechanizm powstawania pęknięć wodorowych wg. prof. dr hab. inż. Edmunda Tasaka


Mechanizm powstawania oraz środki zaradcze na wykresie

mgr inż. Artur Mydlarz


Zatwierdzenie produkcji lotniczej - First Article Inspection - FAI


W celu potwierdzenia nowej produkcji lotniczej wymagane jest przedstawienia stosownej dokumentacji potwierdzającej zgodność wykonania z technologią.

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli pierwszej sztuki (FAI) na nowej części reprezentatywnej dla pierwszej partii części produkcyjnych.

Wszystkie wymagania dla kontroli pierwszej sztuki opisane są w normie AS9102 – „Wymagania lotnicze dla kontroli pierwszej sztuki”.

Na podstawie formularzy z AS9102 lub formularzy dostarczonych przez klienta dostawcy sporządzają raport. FAI jest raportem, który potwierdza zdolność firmy do wyprodukowania danego produktu zgodnie z wymaganiami klienta. Klient ma prawo zażyczyć sobie dodatkowych informacji o produkcie. Dla części klasy pierwszej i drugiej poza standardowymi informacjami zawartymi w raporcie AS9102 wymagane są testy materiałowe oraz balonowany rysunek. Proces produkcji pierwszej sztuki oraz jej zatwierdzania może trwać nawet do roku. Wynika to ze złożoności produktu oraz konieczności zastosowania specjalistycznej wiedzy. Często raport FAI zatwierdzany jest przez więcej niż jedną osobę ze strony klienta i wymaga konsultacji ze specjalistami.
Dla części klasy trzeciej powszechne jest delegowanie weryfikacji FAI do dostawcy.

Raport z AS9102 zawiera trzy formularze:

A. Formularz pierwszy

Zawiera on podstawowe informacje dotyczące produktu i powiązań produktu z dostawcą oraz klientem.B. Formularz drugi
Zawiera listę materiałów użytych do produkcji produktu oraz procesów specjalnych


C. Formularz trzeci.


Zawiera on pomiary części oraz porównanie ich z wymiarami rysunkowymi.

Organizacja lotnicza nie może sprzedawać produktów, bez posiadania w/w raportu. Raport ten musi potwierdzać zgodność części z wymaganiami klienta oraz być zweryfikowany
i podpisany przez klienta.
Każdorazowa zmiana procesu produkcyjnego wymusza na dostawcy ponowne stworzenie raportu pierwszej sztuki.

Wpływ składu chemicznego na spawalność stali

Wpływ składu chemicznego na spawalność stali wg prof dr hab. inż. Edmund TasakWęgiel występuje w stali w postaci węglików. Zawartość węgla w zasadniczy sposób wpływa na własności mechaniczne stali i jej strukturę, zwiększając wytrzymałość na rozciąganie, granice plastyczności i twardość a zmniejszając udarność przewężenie i wydłużenie. Należy sobie jednak zdawać sprawę, w jakiej stali występuje węgiel, aby właściwie określić jego dopuszczalne granice. Stal węglowa zawierająca 0,25%C jest dobrze spawalna, gdy nie zawiera innych składników stopowych w znaczących ilościach. Natomiast stal kwasoodporna 18%Cr i 8% Ni przy tej samej zawartości węgla jest trudno spawalna. W wypadku stali węglowych spawalność ich pogarsza się gwałtownie przy zwiększeniu zawartości węgla powyżej 0,25%, gdyż wskutek skłonności stali do hartowania się w spoinie i SWC występują struktury skłonne do pęknięć.


Mangan w małych ilościach poprawia spawalność stali, natomiast w ilościach większych jego wpływ zależy od zawartości innych pierwiastków, a przede wszystkim węgla. W związku z tym w spawalnych stalach konstrukcyjnych o wyższej wytrzymałości ograniczono zawartość manganu do około 2% przy zawartości węgla maksimum 0,15%. W celu zahamowania wzrostu ziarna i zmniejszenia wrażliwości spawalnych stali manganowych na przegrzanie wprowadza się do nich pierwiastki węglikotwórcze (Ti, V, Nb) które tworzą trwałe węgliki lub azotki o wyższej temperaturze rozpuszczania. W wyniku tego zmniejsza się możliwość przegrzania stali i powstania kruchych struktur w strefie przejściowej złącza spawanego.Krzem w ilościach spotykanych w stalach konstrukcyjnych (do 0,5%) nie wpływa na spawalność . Pogorszenie spawalności następuje przy zawartości krzemu powyżej 0,7%-0,8%. Krzem utrudnia przeróbkę plastyczną na gorąco i może powodować rozwarstwianie się blach walcowanych, co przy silnym nagrzaniu czasie spawania i następnym skurczu doprowadza do całkowitego oddzielenia się poszczególnych warstw i zniszczenia konstrukcji.


Chrom należy do podstawowych składników stali stopowych, ponieważ wpływa w zasadniczy sposób na ich własności, a przede wszystkim na hartowność. Już przy niewielkiej zawartości (0,3-0,4%), następuje znaczne utwardzenie się strefy przejściowej spawanej stali, a spawanie  stali o podwyższonej zawartości chromu jest możliwe tylko przy stosowaniu podgrzewania wstępnego.


Nikiel podobnie jak chrom zwiększa hartowność, sprzyjając równocześnie powstawaniu drobnoziarnistej struktury i zmniejszając w ten sposób wrażliwość stali na przegrzanie. W miarę wzrostu zawartości niklu w stalach niklowych nawet przy powolnym chłodzeniu powstaje struktura bainitu. W miarę wzrostu zawartości Ni w stalach niskowęglowych pogarsza się zatem ich spawalność. Stale niklowe martenzytyczne mają wysoką wytrzymałość i granicę plastyczności, są twarde i kruche i praktycznie niespawalne. Stale chromowo-niklowe austenityczne mają dobrą spawalność z uwagi na to, że maja strukturę austenityczną, ale tylko pod warunkiem małej zawartości węgla.Molibden zwiększa hartowność stali i z tego powodu w większości stali węglowych zawartość jego jest ograniczona do 0,35%. Wpływa na zwiększenie odporności na pełzanie i żaroodporność. Ze względu na hartowanie się SWC stali z molibdenem niezbędne jest stosowanie podgrzewania przed spawaniem i obróbki cieplnej złącz po spawaniu. Dodatek 2-5% Mo do stali austenitycznych chromowo niklowych nie pogarsza ich spawalności. Powoduje natomiast powstawanie w strukturze stali austenitycznej niedużych ilości ferrytu, przez co poprawia odporność na pękanie gorące.Aluminium stosowane jako odtleniacz. Małe zawartości Al. Nie wpływają na zmianę własności mechanicznych stali. Jednak 2-3% dodatek wywołuje spadek udarności i przewężenia oraz w pewnym stopniu zwiększa kruchość stali na gorąco. Wprowadzone do stali w małych ilościach zmniejsza jej skłonność do hartowania się i hamuje rozrost ziaren w SWC, poprawiając w ten sposób spawalność stali. Stale o większej ilości AL. Są trudno spawalne. AL. Zwęża zakres krzepnięcia stali wskutek czego stal szybko przechodzi ze stanu stałego w ciekly, co uniemożliwia w ogóle spawanie łukowe blach cienkich.


Tytan, niobu i wanad tworzą z węglem i azotem trwałe węgliki , azotki lub węglikoazotki. Węgliki azotki i węglikoazotki tych pierwiastków czasie nagrzewania w SWC poniżej 1250oC nie ulegają całkowitemu rozpuszczeniu, a zatem stają się zarodkami nowopowstających ziaren przy chłodzeniu, dzięki czemu stal ma strukturę drobnoziarnistą. Całkowite rozpuszczenie ich następuje w wysokiej temperaturze, dlatego strefa gruboziarnista jest bardzo wąska. Nawet  nieduży dodatek tych pierwiastków do stali przyczynia się do otrzymania struktury drobnoziarnistej w SWC. Mikrododatki Nb W i Ti w SWC podnoszą hartowność tego obszaru, a tym samym zwiększają twardość po ochłodzeniu. Jest to wpływ niekorzystny. Mimo, że obszar gruboziarnisty SWC ma wyższą twardość, to zawężenie tego obszaru powoduje , że wprowadzenie do stali mikrododatków wywołuje podwyższenie udarności SWC, a przez to jej  spawalności. Mikrododatków nie należy stosować do elektrod i drutów spawalniczych. W procesie krzepnięcia tworzą one dendrytyczne węgliki lub węglikoazotki rozmieszczone po granicach ziaren. Powoduje to znaczne zmniejszenie kruchości spoiny.  Przy wprowadzaniu mikrododatków , zwłaszcza Nb i Ti należy ograniczać w stali zawartość siarki. Siarka tworzy z Ti i NB i C dendrytyczne węgliko-siarczki które zwiększają skłonność do pękania na gorąco.


Wolfram w stalach węglowych zwiększa twardość, wytrzymałość i granice plastyczności. Nadaje stali strukturę drobnoziarnistą, co jest wynikiem zdolności do tworzenia trudno rozpuszczalnych węglików. Hartowność stali pierwiastek ten podwyższa w niewielkim stopniu. Wolfram pogarsza spawalność stali, podnosząc znacznie twardość SWC, szczególnie przy zwiększonej zawartości węgla. W stalach austenitycznych zawierających niewielka ilość węgla dodatek wolframu sięgający ok. 3% nie pogarsza ich spawalności.


Miedź  zwiększa wytrzymałość i granicę plastyczności stali, nie pogarszając zbytnio jej własności plastycznych, a równocześnie uodparnia stal na działanie korozji atmosferycznej i niektórych rozcieńczonych kwasów. W ilościach spotykanych zwykle w stalach nie pogarsza spawalności. Jednak większa zawartość miedzi, na przykład w stalach nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzą, wywołuje w SWC pękanie na gorąco. Niebezpieczne jest również zanieczyszczenie powierzchni stali miedzią, między innymi wskutek elektrochemicznego osadzenia i potarcia mosiężną końcówką palnika. Miedź topi  się w 1083° C i w obecności naprężeń bardzo dobrze zwilża stal, rozpływając się po granicach ziaren. Obecność cieczy na granicach ziaren i odkształcenia wywołane skurczem po krzepnięciu i chłodzeniu powodują powstanie pęknięć gorących w SWC i spoinie.


Fosfor zwiększa wytrzymałość, granicę plastyczności, twardość i wytrzymałość na zmęczenie, zmniejsza natomiast wydłużenie i udarność. W ilościach spotykanych w stalach konstrukcyjnych nie zwiększa hartowności strefy przejściowej spawanego złącza. Powyżej 0,05% powoduje gruboziarnistość stali i znacznie zwiększa jej kruchość. Fosfor wykazuje skłonność do segregacji przez  co w obszarach o większej koncentracji może powodować powstawanie pęknięć gorących lub zimnych.


Siarka  podobnie jak fosfor wykazuje dużą skłonność do segregacji w związku z tym pogarsza spawalność stali. Z żelazem tworzy siarczek FeS, który z austenitem daje niskotopliwe eutektyki będące przyczyną powstawania pęknięć gorących w spoinie lub SWC. W stalach o podwyższonej wytrzymałości , zwłaszcza po regulowanym walcowaniu, rozwalcowane siarczki manganu są przyczyną pęknięć lamelarnych. Ogólnie przyjmuje się że ze spadkiem zawartości siarki spawalność stali polepsza się